Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen of vindt u het antwoord niet op deze website? Stuur dan uw vraag naar info@kopklasamsterdam.nl

Welke leerlingen komen in aanmerking voor de kopklas?
Leerlingen die een goede eigen motivatie hebben om te leren en MAVO/HAVO/VWO zouden kunnen bereiken als zij beter worden in de Nederlandse taal. Het is belangrijk dat werkhouding, gedrag en concentratie goed en stabiel zijn en dat de leerrendementen uitwijzen dat uitstroom naar een theoretische vorm van onderwijs mogelijk is. U kunt (samen met de school en uw kind) de criteria checklijst doornemen https://www.kopklasamsterdam.nl/Voor-scholen/Toelatingscriteria

Waarom zijn er strenge criteria om toegelaten te worden?
In de Kopklas moeten leerlingen een flinke inhoudelijke inhaalslag maken om hun doel te bereiken. Het is daarom belangrijk dat de leerlingen van zichzelf een goede, actieve leerhouding heeft en dat gedrag, motivatie, werkhouding, concentratie en zelfstandigheid goed zijn. Is op een van deze gebieden veel sturing nodig, dan is gaat dat ten koste van de inhoud. Het is daarom de bedoeling dat alle tijd aan de inhoud en de ontwikkeling van de leerling besteed kan worden.

Kan een leerling uit de Kopklas verwijderd/geschorst worden?
In de Kopklas staat het groepsbelang voorop. Alle leerlingen moeten het maximale uit het jaar kunnen halen, zonder belemmerd te worden. Wanneer blijkt dat een leerling toch niet aan de criteria van de Kopklas voldoet ondanks de aanmelding, zullen we naar mogelijkheden zoeken om de leerling te verwijzen naar een school die beter aansluit op de ondersteuningsbehoeften.
In geval van ernstige overtredingen, zoals gewelddadigheid, gedrag waarbij de veiligheid van de groep in het geding komt, het verspreiden van teksten/foto's in mail-of appgroepen die niet door de beugel kunnen, kan overgegaan worden tot een interne schorsing of een externe schorsing en/of verwijzing van de leerling. 

Is er een leeftijdsgrens voor de kopklas?
Voor leerlingen die een jaar naar de kopklas gaan, is het belangrijk hij/zij niet te oud is. Omdat je een jaar later naar de brugklas gaat, moet het qua leeftijd en sociaal-emotionele ontwikkeling passend zijn. Je kunt 12 of 13 worden in de kopklas, liever niet ouder. Voor leerlingen die later in Nederland gekomen zijn, wordt soms een uitzondering gemaakt dat zij 14 mogen worden, mits zij na de kopklas uit zullen stromen naar HAVO of VWO.

Welk advies is nodig om aangemeld te kunnen worden voor de kopklas?
Voor aanmelding bij de kopklas moet het advies van een kind al tegen MAVO, HAVO of VWO aanliggen. Uit de leerrendementen zal te zien zijn dat er groei verwacht mag worden.

Kan een leerling de Kopklas naar de tweede klas op het Voortgezet Onderwijs?
Nee, een leerling van de Kopklas gaat na het jaar Kopklas naar de brugklas. Na een experiment waarbij een aantal leerlingen na de Kopklas van start is gegaan in leerjaar 2, is gebleken dat dit niet succesvol is. Deze leerlingen bleken te veel hiaten te hebben door het overslaan van het brugklasjaar. Deze hiaten zijn niet in te halen met vakantieprogramma's en bijles. Daarom is het belangrijk om naar de brugklas door te stromen.

Kan een leerling al na groep 7 naar de Kopklas? 
Ja, dat kan. Voorwaarden zijn oa.: leeftijd, een duidelijk profiel (verschil rekenen-taal), een sterke leerattitude, voldoen aan de criteria, uitstroom naar vooral HAVO/VWO, beheersing van de kerndoelen rekenen groep 8. 

Waarom al na groep 7?
Elk jaar zien we leerlingen in de Kopklas die eigenlijk 'te oud' zijn om pas na de Kopklas van start te gaan in de brugklas. Vandaar dat we willen inzetten op meer doorstroom vanuit groep 7 voor serieuze, gemotiveerde leerlingen met potentie die graag kopklas zouden willen doen in plaats van groep 8.

Mijn kind heeft al een advies op MAVO, HAVO of VWO niveau. Heeft de kopklas dan zin?
De kopklas zorgt ervoor dat een leerling sterker wordt op alle gebieden van de Nederlandse taal. Als blijkt dat uw kind lager scoort op met name begrijpend lezen, dan is het goed om te kijken of de kopklas geschikt is. Omdat in de kopklas het hele jaar gewerkt wordt aan alle vaardigheden van de Nederlandse taal, wordt een flinke inhaalslag gemaakt waardoor uw kind met een goede basis of zelfs met een voorsprong van start kan op een passend niveau. Soms is het zo dat een kind de kopklas nodig heeft om meer zelfvertrouwen te krijgen, te leren presenteren, zich goed uit leren drukken, een verdieping op de Nederlandse taal. Onze ervaring is dat al onze leerlingen sterker worden en met meer zelfvertrouwen van start gaan in de brugklas.

Mijn kind heeft een Kader-advies, kan hij/zij dan aangemeld worden?
Leerlingen die een Kader advies hebben kunnen aangemeld worden mits ze al tegen VMBO-T/MAVO aanzitten. Het theoretische niveau moet zichtbaar binnen bereik liggen. Mocht er twijfel zijn over het te bereiken uitstroom niveau, dan kan een aanvullend gegeven gevraagd worden (meestal een IQ-onderzoek). De gegevens van het CAPaciteiten onderzoek worden dan opgevraagd bij de school.

Is een capaciteiten onderzoek verplicht voor leerlingen die worden aangemeld bij de Kopklas?
Een IQ onderzoek is niet voor alle leerlingen verplicht. Bij plaatsing in de Kopklas is het belangrijk dat een leerling de potentie heeft om minimaal op VMBO-T niveau door te stromen. Bij Nieuwkomers zijn soms weinig gegevens bekend. Het IQ kan dan ondersteunend gegeven zijn. Een IQ onderzoek is ook noodzakelijk als een leerling een vmbo-k advies krijgt, waarbij uit de leerrendementen niet duidelijk wordt dat minimaal uitstroom naar vmbo-t binnen bereik ligt.

Ik heb geen toestemming gegeven voor afname van een capaciteiten onderzoek, terwijl de school dit wel aangeraden heeft. Kan mijn kind dan aangemeld worden?
Nee, uw kind kan in dit geval niet aangemeld worden voor de Kopklas.

Mijn kind heeft een B-K advies. Kan hij/zij dan aangemeld worden?
Leerlingen die in Nederland geboren zijn en na 8 jaar basisschool een B-K advies krijgen, kunnen niet aangemeld worden omdat er dan sprake kan zijn van een capaciteitenplafond.
Voor oud-nieuwkomers wordt op dit criterium een uitzondering gemaakt.

Mijn kind heeft dyslexie. Kan hij/zij dan aangemeld worden? 
Dyslexie wordt ook wel een contra-indicatie genoemd. Echter, in sommige gevallen kan een uitzondering gemaakt worden. Wanneer een leerling bijvoorbeeld laat in de schoolloopbaan een dyslexie diagnose heeft gekregen, heeft hij/zij niet kunnen profiteren van de juiste aanpak. Hierdoor kan een algehele achterstand ontstaan zijn en kan de Kopklas uitkomst bieden om aan de taalontwikkeling te werken. Van belang is dat de leerling en de ouders zich realiseren dat wij ons in de Kopklas richten op de taalontwikkeling en niet op het aanpakken van dyslexie. Reeds in gang gezette Behandeling en een recente verklaring is een vereiste. Bij twijfel is overleg mogelijk.
 
Kan ik mijn kind zelf aanmelden?
Nee, alleen de school kan leerlingen aanmelden omdat het dossier van de leerling bij aanmelding aangeleverd moet worden. Heeft u het idee dat uw kind past binnen de criteria van de kopklas, ga dan zo snel mogelijk in gesprek met de leerkracht. Mocht de leerkracht niet bekend zijn met de kopklas, dan kan hij/zij contact opnemen of informatie lezen op de website.
Wanneer het niet mogelijk is dat de school uw kind aanmeldt, bijvoorbeeld omdat u uit het buitenland terugkomt, kunt u contact opnemen voor overleg. Er kan dan afgesproken worden de toetsen af te nemen en om een proefperiode van plaatsing in acht te nemen. In deze periode kan gekeken worden of de Kopklas de beste plek is voor uw kind.

Hoe kan mijn kind aangemeld worden door de school?
Via het stappenplan op de website kan de aanmeldingsprocedure in gang gezet worden. De school maakt het OKIDOC/dossier van de leerling compleet en vult het ‘aanmeldingsformulier kopklas’ in.
Via ELK wordt aan de kopklas overgedragen zodra de aanmeldingsprocedure wordt gestart. Past uw kind binnen de criteria? Dan is het goed om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de leerkracht (en/of de IB-er) van uw kind.

Tot welke datum kan aangemeld worden?
Aanmelden kan tot uiterlijk 17 februari.

Kunnen we open dagen bezoeken?
Het is aan te raden meerdere open dagen te bezoeken. Klik hier voor data, tijden en locaties. Een leerling wordt aangemeld voor de Kopklas Amsterdam, niet voor een specifieke locatie. Er mag een top 3 aangeleverd worden waarbinnen doorgaans geplaatst zal worden. De indeling wordt begin maart bekend gemaakt. Zie ook https://www.kopklasamsterdam.nl/Voor-scholen/Plaatsing?

 Als mijn kind is aangemeld, hoe gaat het dan verder?
Als uw kind is aangemeld, wordt uw kind uitgenodigd voor een toetsronde. De uitnodiging voor deze middag ontvangt u via de leerkracht van uw kind.
Als de toetsronde is geweest, worden alle verzamelde gegevens beoordeeld door de toelatingscommissie. De plaatsingscommissie neemt een plaatsingsbesluit.
Zodra het plaatsingsbesluit genomen is, wordt dit bekend gemaakt aan de school. De indeling van de groepen/locaties volgt later.

Wat houdt de toetsronde in?
De toetsronde is een vast onderdeel van onze aanmeldingsprocedure en is tevens een eerste kennismaking met de leerling, 
Daarnaast nemen we een paar tests af om te zien hoe jij je tot nu hebt ontwikkeld:
1. Een symbolische test, die bestaat uit 45 vragen: deze geeft jouw denkniveau weer. Je kunt dit niet voorbereiden.    
2. Een rekentest: deze bestaat uit rijtjes van 5 sommen (zonder verhaaltjes). We toetsen +, -, x, :, %, afstand, deel-geheel, oppervlakte/omtrek en komma-getallen.
3. Een schrijfopdracht: hieruit zal jouw schrijfvaardigheid, de kwaliteit van jouw werk en jouw motivatie voor de Kopklas blijken.  

NB. Het streven is te plaatsen op de locatie waar je hebt meegelopen. 

Mijn kind heeft op school al toetsen gemaakt. Moet hij/zij dan meedoen aan de toetsronde?
Ja, elke aangemelde leerling wordt uitgenodigd voor de toetsronde omdat de informatie die uit deze toetsronde verkregen wordt doorslag zal geven voor plaatsing. 

Kunnen we zelf een locatie kiezen?
Helaas is het niet mogelijk om zelf een locatie te kiezen. De groepen worden zo evenwichtig mogelijk ingedeeld. De indeling wordt gedaan zodra bekend is hoeveel leerlingen geplaatst worden en hoeveel groepen er zullen zijn. Wanneer uw kind is aangemeld en uitgenodigd is voor de toetsronde, kunt u een top 3 mailen naar info@kopklasamsterdam.nl. Er wordt gestreefd om leerlingen binnen deze top 3 te plaatsen.

Wanneer wordt bekend op welke locatie geplaatst wordt?
Het indelen van de groepen kan pas op het moment dat bekend is hoeveel leerlingen in totaal geplaatst zullen worden. De groepen worden zo evenwichtig mogelijk ingedeeld op basis van jongens, meisjes, culturele achtergrond, geboren in Nederland of later in Nederland (terug)gekomen, uitstroomverwachting. Het maken van de indeling is een flinke puzzel. Uiterlijk half maart zal de groepsindeling bekend gemaakt worden. U ontvangt hierover bericht via de school van uw kind. Wel kunt u een top 3 aanleveren via info@kopklasamsterdam.nl. Binnen deze top 3 wordt doorgaans geplaatst. 

Moet mijn zoon/dochter na de kopklas op de locatie blijven waar hij/zij kopklas gaat doen?
Nee, dat hoeft niet. Na het jaar kopklas kan een andere school gekozen worden.
Uw kind krijgt wel voorrang op de locatie waar hij/zij kopklas gevolgd heeft. Wordt een andere school op nummer 1 gezet, dan vervalt deze voorrang.

Doet mijn kind mee aan de loting en matching als hij/zij een plek in de kopklas krijgt?
Leerlingen die in de kopklas geplaatst worden, doen niet mee aan de loting en matching. Zij doen een jaar later mee, wanneer zij in de kopklas zitten. Na de kopklas kan een leerling elke school in Amsterdam kiezen om op nummer 1 te zetten binnen de loting en matching.

Als mijn kind niet naar de kopklas kan, waar kan ik mijn kind dan aanmelden?
Kan uw kind niet geplaatst worden in de kopklas, dan is hij/zij op tijd om zich aan te melden via de voorkeurslijst binnen de loting en matching in het VO. U kunt de leerkracht van uw kind om hierbij te helpen.

Hoe lang duurt de kopklas?
De kopklas is een full time schooljaar. Tussentijds in- of uitstromen is niet mogelijk.

Ga je in de Kopklas op kamp?
In principe ga je in de Kopklas niet op kamp. Wel worden veel excursies gemaakt. 
Sommige docenten willen wel een nacht op pad met de groep, dit verschilt per Kopklas. 

Wat zijn de lestijden?
Het rooster wordt door de docent(en) van de kopklas gemaakt en met u gedeeld aan het begin van het jaar.

Geeft de kopklas garantie op een hogere uitstroom op het VO?
De kopklas kan geen garantie geven voor een hogere uitstroom. Het hangt af van de inzet van de leerling, de ontwikkeling die hij/zij laat zien, de resultaten en of er echt een passend advies is gegeven. 95% van onze leerlingen bereiken elk jaar een hogere uitstroom in het VO d.w.z. minimaal één niveau hoger dan wanneer zij direct na groep 8 waren uitgestroomd.

Hoe kan de groep van een kopklas zo klein zijn?
De kopklas wordt gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. De Gemeente vindt het belangrijk dat gemotiveerde leerlingen de kans krijgen om een jaar te investeren in hun (taal)ontwikkeling zodat zij beter voorbereid op een passend niveau in het VO van start kunnen gaan. De Gemeente draagt per leerling 4000 euro bij: de Gemeente investeert 4000 euro in uw kind om hem/haar verder te helpen binnen een kleine groep van maximaal 16 leerlingen. Door deze investering kunnen de groepen klein gehouden worden. Kopklas is echt een unieke kans.

Gaan de open dagen door?
Voor actuele informatie over de open dagen en data kunt u kijken bij het hoofdstuk 'open dagen'.
https://www.voschoolkeuze020.nl/

Wat zijn de kosten voor ouders in het Kopklasjaar?
De Kopklasbijdrage is 100 euro. Dit geld wordt oa. besteed aan zaken als extra leermiddelen, boeken, ov-kaartjes, museumbezoek, excursies, een abonnement op een krant in de klas, licenties waar thuis mee gewerkt kan worden. Heeft uw kind een stadspas? Een deel van deze bijdrage kan via de stadspas betaald worden. Om gebruik te maken van betaling via de stadspas, stuurt u een mail met 1) de voor- en achternaam van uw kind, 2) geboortedatum, 3) locatie Kopklas, 4) nummer van de stadspas (alleen mogelijk als de pas op naam van uw kind staat) naar Rachida.Barrada@amosonderwijs.nl 
Via mevrouw Barrada ontvangt u een bevestiging van aanvraag.
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen/willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. Mocht u problemen hebben met het betalen van de Kopklasbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de directie via info@kopklasamsterdam.nl.

Waar kan ik hulp vragen bij het aanvragen van vergoedingen?
Heeft u een laag inkomen omdat u weinig verdient of heeft u een uitkering? Dan biedt de Gemeente Amsterdam u hulp in de vorm van een scholierenvergoeding, een gratis laptop/tablet, reiskostenvergoeding en een mogelijkheid om de ouderbijdrage deels te betalen via de stadspas van uw kind. 
Zie voor uitgebreide informatie de volgende websites:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/scholierenvergoeding-aanvragen/

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Dan kunt u op deze site kijken hoe het buurtteam u kan helpen: 
https://www.buurtteamamsterdam.nl/

Wat is het beleid t.a.v. het meenemen en gebruiken van een mobiele telefoon, ipad of laptop?
We verwachten van onze leerlingen dat zij zich verantwoordelijk tonen t.o.v. het in bezit hebben en het gebruiken van de mobiele telefoon, ipad of laptop. Een telefoon zit in flight modus, op stil of uitgeschakeld in jas of tas. Alleen op verzoek van de docent wordt de mobiel of het device tijdens de les gebruikt.
Het meenemen van een mobiele tefefoon, ipad of laptop is op eigen risico. Wanneer de telefoon stuk of beschadigd raakt of gestolen wordt onder schooltijd of onderweg naar school is de docent of de Kopklas/AMOS niet aansprakelijk. 

Wat is het Brinnummer van de Kopklas?
Het BRINnummer is 14AI01 (de Kopklas is gekoppeld aan de Pro Rege Noorderhof, een basisschool van stichting AMOS). 

 
De Kopklas